Giải pháp

Giải pháp liên lạc bộ đàm đi xa

Giải pháp liên lạc bộ đàm đi xa...

Giải pháp liên lạc bộ đàm trên diện rộng. Giải pháp sử dụng hệ thống chuyển tiếp tín hiệu, CDR700, CDR500

Giải pháp liên lạc bộ đàm cơ bản

Giải pháp liên lạc bộ đàm cơ bản...

Giải pháp liên lạc bộ đàm cơ bản. Là giải pháp liên lạc bộ đàm trong phạm vi nhất định, bị giới hạn bởi khả năng thu phát của máy cầm tay.